search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:5172661
การเปิดหน้าเว็บ:5769835
Online User Last 1 hour (0 users)


เฝ้าระวังปัญหายาภาคกลาง

โครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาในภาคกลาง
(ยุทธศาสตร์ที่ 3) คลิกที่นี่

โครงการเพื่อสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยนำแนวทางการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนพัฒนาระบบเครือข่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายและผลักดัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง นโยบายอันจะส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ดีใน การใช้ยาอย่างเหมาะสมและขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป โดยโครงการนี้มีแนวคิดในการดำเนินการโดยจะใช้การจัดการความรู้ เพื่อสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ด้วยวิธีการ
ปรับรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการและร่วมประเมินผล ระหว่างเภสัชกรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งถือเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดปัญหายาในพื้นที่
สร้างระบบคณะทำงานเครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วยเภสัชกรจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และนักวิชาการในการร่วมพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการดำเนินงานและพัฒนาโครงการอย่างมีส่วนร่วม
ใช้แนวทางในการจัดการความรู้ในการดำเนินโครงการ และนำข้อมูลไปผลักดันเชิงนโยบาย เพื่อสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาในภาคกลาง
ทั้งนี้การดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง 25 จังหวัด โดยมีพื้นที่นำร่องจำนวน 10 จังหวัด"

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาและนำระบบการจัดการความรู้เพื่อสร้างกลไกเฝ้าระวัง และพัฒนาระบบยาในภาคกลาง
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการประสานงานของเครือข่ายเภสัชกร สำนักงานสาธารสุขจังหวัดโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในภาคกลาง
3. เพื่อเสนอข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้รับทราบ ถึงกระบวนการพัฒนาและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

เฝ้าระวังปัญหายาภาคกลาง
เฝ้าระวังปัญหายาผ่านเน็ต
เครือข่าย DUE
ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
การวิเคราะห์ระบบการเรียกเก็บยาคืนของประเทศไทย
ราคายา
จัดการความรู้ขจัดการซื้อยา
สื่อสาธารณะสื่อสิ่งพิมพ์
โครงการผู้บริโภคปลอดภัย เภสัชกรไทยไม่แขวนป้าย
เภสัชกรรมปฐมภูมิ เพื่อการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและพ
ทบทวนเอกสารวิชาการ "นโยบายแห่งชาติด้านยา” (Nationa
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการโฆษณาและ การส่งเสริมการ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลวิจัยและสถานการณ์ของระบบยา
การทบทวนวรรณกรรม Drug System Indicator
การทบทวนวรรณกรรม Indicator เฉพาะ Prescribing
การจัดซื้อยาของโรงพยาบาล
การทบทวนสถานการณ์การใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุในประเทศไ
การวิจัยเชิงสำรวจสถานปฏิบัติการทดสอบชีวสมมูลในประเ
โครงการพัฒนาแผนงานเครือข่ายภาคประชาชนในเรื่องการเฝ
การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการใช้ยาสเตียรอยด์ที่ไม่
เภสัชกรรมปฐมภูมิ เพื่อการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและพ
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการโฆษณาและการส่งเสริมการข
การนำเสนอข้อมูลคำเตือนยาอย่างเหมาะสมในโฆษณายา
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ด้านพฤติกรรมการใช้ยาและคว
โครงการติดตามราคายา (Thailand Price Monitoring Pro
Antibiotics Smart Use Program
Antibiotics Smart Use จังหวัดสมุทรสงคราม (ระยะที่2
ศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมการส่งเสริมการขายยา: กร
การจัดการสเตียรอยด์โดยเครือข่ายชุมชน
โครงการเครือข่ายการเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยในการใ
แรงงานปลอดภัยใช้ยาสมเหตุผล
โครงการฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ (หนองหาน)
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (มหาสารคาม )
โครงการการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลและส่งเสริมการมีส
การมีส่วนร่วมของ อสม. ในแก้ปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมา
รวมพลังลดการใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ (บ้านหมอ)
ทดสอบ