search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:5177843
การเปิดหน้าเว็บ:5777660
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  การแถลงข่าว “ไซบูทรามีน: อันตราย สถานะทางกฎหมาย และการลักลอบนำเข้า”
  29 มิถุนายน 2561
 
 การแถลงข่าว “ไซบูทรามีน: อันตราย สถานะทางกฎหมาย และการลักลอบนำเข้า”
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม Dipak C. Jain อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเด็นแถลง
  • สถานการณ์การระบาดของผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนไซบูทรามีนในพื้นที่
    โดย ภก.วสันต์ มีคุณ – โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร, ชมรมเภสัชชนบท
  • ผลทดสอบ “ไซบูทรามีน – ฟลูออกซิทีน” ในอาหารเสริมลดน้ำหนักที่สั่งซื้อจากห้างออนไลน์
    โดย สถาพร อารักษ์วทนะ – มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)
  • การเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
    โดย ภก.จัตุพล กันทะมูล – โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง
  • ผลทางเภสัชวิทยาของไซบูทรามีนและกรณีศึกษาที่พบทางจิตเวช
    โดย อ.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา – คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  • พิษวิทยาของไซบูทรามีน และรายงานการเกิดปัญหาที่มายังศูนย์พิษวิทยา
    โดย ศ.นพ.วินัย วนานุกูล – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปัญหาข้อกฎหมาย กับการจัดการไซบูทรามีน
    โดย ภก.จิระ วิภาสวงศ์ – ประธานชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย
  • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อระบบการจัดการ
    โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี – ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
ดำเนินรายการโดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข – ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา