search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.


คลิกดูปฎิทินกิจกรรม >>


สถิติ

ปรับปรุง : 28/3/2016
สถิติผู้เข้าชม:2164041
การเปิดหน้าเว็บ:2469103
Online User Last 1 hour (0 users)


  กระจิบท้องเสีย

สื่อความรู้สำหรับเด็กมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล สนับสนุนการตีพิมพ์โดยแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

    
  
  กุ๊กไก่เป็นหวัด

สื่อความรู้สำหรับเด็กมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล สนับสนุนการตีพิมพ์โดยแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)

    
  
  เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วโดยนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558

    
  
  เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา

การรณรงค์จริยธรรมในการส่งเสริมการขายยา เป็นกิจกรรมสำคัญในการร่วมกันสร้างระบบการใช้ยาที่เหมาะสมของทุกประเทศทั่วโลก

    
  
  ขบวนการสานต่อ หนึ่งศตวรรษยืนหยัดเพื่อสังคม: เสม พริ้งพวงแก้ว

นายแพทย์เสม พริ้มพวงแก้ว เป็นต้นแบบของคนที่ยืนหยัดในอุดมคติแห่งชีวิต และอุดมการณ์เพื่อสังคมได้อย่าง มั่นคงตลอดชีวิต เป็นสัญลักษณ์ทางคุณธรรมอันเป็นที่จดจำของคนรุ่นหลัง

    
  
  คู่มือประชาชน นักร้อง(เรียน)

เนื้อหาภายในเล่มเป็นเทคนิคซึ่งประชาชนผู้บริโภคสามารถนำไปใช้ในการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องสงสัยในชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ได้นำเสนอวิธีการรวบรวมข้อมูล พยานหลักฐานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมก่อนร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ในการแสวงหาข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะทำให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินงานต่อได้อย่างทันเหตุการณ์

    
  
  ทุกข์ล้นเหลือ เหยื่อโฆษณา

หนังสือเล่มที่ 1 ในชุด รู้ทันสื่อโฆษณายา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

    
  
  ปฏิทิน กพย. พ.ศ. 2554

ปฏิทินประจำปี 2554 รูปบนปฏิทินนี้เป็นผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ "สานศิลปในป่าสวย..เพื่อบุคลากรทางการแพทย์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม

    
  
  ปฏิบัติการมัดไม้ซีกไปงัดไม้ซุง

หนังสือชุด บทเรียนเครือข่ายการจัดการยาไม่เหมาะสมในชุมชน เล่มที่ 1
โดย ภก.ภาณุโชติ ทองยัง และเครือข่ายเภสัชกรไม้ซีก 13 จังหวัด

    
  
  ยากับความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบันคนไทยกำลังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงในการใช้ยา ซึ่งนำไปสู่ความเจ็บป่วยและการทำลายสุขภาพในหลายมิติ ปัจจัยเสี่ยงจากการเข้าไม่ถึงยา มูลค่าการใช้ยามากเกินความจำเป็น

    
  
  รายงานการถอดบทเรียน การจัดการปัญหายาอันตรายในชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ที่สามารถพัฒนา ?พื้นที่ต้นแบบร้านชำปลอดยาอันตราย? ขึ้นมาได้สำเร็จ จนได้รับรางวัล ?ตำบลต้นแบบ?ของจังหวัดศรีสะเกษในปี ๒๕๕๓ นำไปสู่การขยายผลให้มีการจัดการยาอันตรายในร้านชำทั้งอำเภอ รวมถึงอำเภออื่นๆของจังหวัดศรีสะเกษด้วยที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงนี้หาใช่ ?ไฟไหม้ฟาง? แต่ยังดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องยั่งยืน

    
  
  รายงานสถานการณ์ระบบยา ประจำปี 2552

ในปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธความสำคัญของยา อันเนื่องมาจากความสำคัญที่มีผลค่อสุขภาวะของประชาชน ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพึ่งตนเองทาง สุขภาพของประเทศ ระดับสถานพยาบาล หรือแม้กระทั่ง จำนวนเงินในกระเป๋าของผู้บริโภคแต่ละคน

    
  
  รายงานสถานการณ์ระบบยา ประจำปี 2553

นำเสนอสถานการณ์เชื้อดื้อยาในประเทศไทย; ภาพรวมมูลค่ายาปฏิชีวนะ; สถานการณ์อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาปฏิชีวนะ; กรณี ตัวอย่างสถานการณ์จากพื้นที่และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาปฏิชีวนะ; ประสบการณ์ดีๆ จาก การรณรงค์แก้ปัญหาเชื้อดื้อยา และข้อเสนอเพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาปัญหา การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเป็นระบบต่อไป

    
  
  รายงานสถานการณ์ระบบยา ประจำปี 2554

รายงานสถานการณ์ระบบยาประจำปี 2554 เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันขับเคลื่อนของภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) เพื่อเสนอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาพรวมของระบบยาหรือวงจรยา ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2554 โดยสะท้อนปัญหาควบคู่กับการการพัฒนาทุกด้านของระบบยา ได้แก่สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายแห่งชาติด้านยา การคัดเลือกยา การจัดหายา การกระจายยา และการใช้ยา ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับภูมิภาค ระดับสถานพยาบาล และระดับชุมชน

    
  
  สิทธิบัตรยา เล่ห์อุบายการผูกขาด

กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล เรียบเรียงจากการประชุมวิชาการอาศรมความคิดระบบยา ครั้งที่ 1 "พัฒนาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา: ผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของคนไทยและทางออก" โดย รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์

    
  
  อย่าปล่อยให้สเตียรอยด์ลอยนวล

เรื่องเล่าเฝ้าระวังยาไม่ปลอดภัยในชุมชนของคนทำงานคุ้มครองผู้บริโภค
ในนามเครือข่ายเภสัชสาธารณสุข เขต 5 อันได้แก่จังหวัด สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

    
  
  ๓๐ ปี พัฒนาการนโยบายแห่งชาติด้านยาของไทย

หนังสือ ๓๐ ปี พัฒนาการนโยบายแห่งชาติด้านยาของไทย ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ครั้งแรกในงาน หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว