search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6572152
การเปิดหน้าเว็บ:9418681
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม "21st IUHPE 2013"
  18 ธันวาคม 2555
 
 


21st IUHPE 2013


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม "การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 21" หัวข้อหลักในการประชุม “การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ (Best Investments for Health)”

โดยทาง กพย. มีงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และช่วยแก้ไขภาษาในบทคัดย่อให้กับเครือข่ายที่ทำโครงการกัีบ กพย. ที่สนใจส่งผลงานเพื่อนำเสนอ โดยสามารถส่งบทคัดย่อ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2555สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ The International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) พร้อมกับองค์กรเจ้าภาพร่วม ได้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขอเชิญชวนบุคลากรด้านการสร้างเสริมสุขภาพทุกท่าน ส่งบทคัดย่อและเข้าร่วมงาน การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 21 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25-29 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมพีช เมืองพัทยา

การประชุมครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนให้คนไทยและประเทศไทยเข้าสู่เวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างผู้นำ นักวิชาการ และบุคลากรด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากนานาประเทศ จึงขอเชิญชวนเครือข่ายทุกท่านทั้งในและต่างประเทศ ส่งบทคัดย่อหรือสนับสนุนการเข้าร่วมการประชุม ซึ่งสำหรับชาวไทย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานใน “อัตราพิเศษ”

โดยสามารถส่งบทคัดย่อ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2555

ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อ (งานวิจัย แนวคิดเชิงนโยบาย หรือบทเรียนจากการปฏิบัติจริง) ภายใต้หัวข้อหลักในการประชุม “การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ (Best Investments for Health)” หรือ หัวข้อรองในการประชุม ในมิติต่างๆ ต่อไปนี้

- นโยบายระหว่างภาคส่วน ยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการที่มีส่วนช่วยให้เกิดการลงทุนด้านสุขภาพที่ยั่งยืน (Intersectoral Policies, Strategies and Actions Conducive to Sustainable Health Investment)

- การร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆในการสร้างเสริมสุขภาพ (Multisectoral and Multi-stakeholders Partnership and Collaboration for Health Promotion)

- การวิจัยพัฒนาและการติดต่อสื่อสารด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Research and Development and Communication in Health Promotion)

- ประเด็นสุขภาพและกลุ่มประชากรในการสร้างเสริมสุขภาพ (Health issues and Populations in Health Promotion)

- สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ (Social, Environmental and Cultural Issues in Health Promotion)

- หัวข้ออื่นๆ (Miscellaneous)


การส่งบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอในเวทีฯสามารถส่งได้ 3 รูปแบบ คือ

1) ผ่านการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation)/โปสเตอร์ (Poster Presentation)

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และ 3) เวทีอภิปราย (Symposium) ได้ทั้งในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ผู้สนใจกรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งบทคัดย่อเข้าสู่การประชุมได้ที่ www.iuhpeconference.net/login.php

“พิเศษ” “สำหรับท่านที่อยากจะเพิ่มความมั่นใจในการพัฒนาบทคัดย่อของท่าน ก่อนส่งเข้าระบบ on-line สามารถส่งร่างบทคัดย่อทั้งในภาษาไทย (เฉพาะรูปแบบ Poster) และภาษาอังกฤษ มาที่ฝ่ายกระบวนการพัฒนาบทคัดย่ออีเมล์ : partner_abstract@thaihealth.or.th ทางทีมงานจะช่วยแนะนำปรับปรุงและพัฒนาบทคัดย่อร่วมกับท่าน โดยจะใช้เวลาในกระบวนการพัฒนาประมาณ 1 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Email: info@iuhpeconference.net
Facebook: www.facebook.com/IUHPE2013
Twitter: www.twitter.com/IUHPE2013