search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6447375
การเปิดหน้าเว็บ:9254606
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  เพิ่มยาต้านไวรัสเข้าบัญชียาหลักใช้ได้ทุกสิทธิ์
  04 มีนาคม 2556
 
 


วันที่: 4 มีนาคม 2555
ที่มา: บ้านเมือง ออนไลน์
ลิงค์: www.banmuang.co.th/2013/03/เพิ่มยาต้านไวรัสเข้าบั/น.พ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการจัดระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ 3 กองทุนสุขภาพ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 ที่ผ่านมานั้น มีผลการดำเนินงานในการบูรณาการดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ทั้ง 3 กองทุนมีจำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ประกอบด้วยกองทุนสวัสดิการข้าราชการมีผู้ป่วยจำนวน 8,810 ราย กองทุนประกันสังคมมีผู้ป่วยจำนวน 9,193 ราย และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค (ยุคใหม่) จำนวน 20,777 ราย ซึ่งจากเดิมนั้นแต่ละกองทุนใช้เกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์ในการวินิจฉัยให้สิทธิ์ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่แตกต่างกัน และเมื่อมีการเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลทำให้ได้รับการรักษาที่ต่างกันและไม่ต่อเนื่อง ซึ่งภายหลังมีการบูรณาการใหม่ คือทั้ง 3 กองทุนใช้เกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์เดียวกันในการวินิจฉัยให้สิทธิ์ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และให้ผู้ป่วยมีสิทธิ์ใช้วิธีบำบัดทดแทนไตแบบเดิมเมื่อมีการโอนย้ายสิทธิ์จากกองทุนหนึ่งไปกองทุนอื่น และหน่วยบริการสาธารณสุขได้รับการชดเชยค่าบริการและเวชภัณฑ์ตามระเบียบของกองทุนที่ผู้ป่วยย้ายเข้าใหม่

น.พ.วินัย กล่าวว่า ผลการดำเนินการตั้งแต่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.55 มีการเปลี่ยนสิทธิ์ 146 ราย แบ่งเป็น 1.จากผู้ใช้สิทธิ์ 30 บาท เป็นสิทธิประกันสังคมจำนวน 38 ราย 2. จากผู้ใช้สิทธิ์ 30 บาท เป็นสิทธิสวัสดิการข้าราชการจำนวน 31 ราย 3.จากสิทธิประกันสังคมเป็นสิทธิ์ 30 บาท จำนวน 24 ราย 4.จากสิทธิข้าราชการเป็นสิทธิ์ 30 บาท 53 ราย ซึ่งผู้ที่เปลี่ยนสิทธิ์ทุกคนได้รับบริการเหมือนเดิมทำให้มีความต่อเนื่องในการรักษาและส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เลขาฯ สปสช. กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการปรับสิทธิประโยชน์ของ 3 กองทุน มีดังนี้ 1.ยาต้านไวรัสเอชไอวี ดารูนาเวียร์ (Darunavir) เดิมเป็นยาต้านไวรัสดื้อยาสูตรที่ 3 ซึ่งอยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติมีเฉพาะสิทธิข้าราชการเท่านั้นที่เข้าถึง เมื่อมีการบูรณาการทั้ง 3 สิทธิ์ได้มีการปรับสิทธิประโยชน์ใหม่ให้ได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยกรมควบคุมโรคจัดทำหลักเกณฑ์การใช้ และ สปสช.จะจัดซื้อยาเข้าสต๊อกภายในเดือนมีนาคมนี้ 2.การส่งตรวจปริมาณไวรัส (Viral Load) เดิมนั้นผู้ป่วยสิทธิ 30 บาท ได้รับสิทธิ์ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี ผู้ป่วยประกันสังคมและข้าราชการได้สิทธิ์ 2 ครั้ง/ปี เมื่อมีการบูรณาการและได้ปรับสิทธิประโยชน์ใหม่ โดยกรมควบคุมโรคปรับปรุงแนวปฏิบัติใหม่ตรวจได้ 1-2 ครั้ง/ปีตามระยะของโรค