search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6557610
การเปิดหน้าเว็บ:9403503
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ร่าง พ.ร.บ. ยา ฉบับประชาชน อยู่ระหว่างสอบถามความเห็น
  29 มีนาคม 2556
 
 
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตอบ ร่าง พ.ร.บ. ยา ฉบับประชาชน อยู่ระหว่างสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตอบกลับจดหมายของ กพย. ที่ทวงถามความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ. ยา ฉบับประชาชนว่า อยู่ระหว่างดำเนินการสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาลงนามของนายกรัฐมนตรี นำเรียนรองนายกฯ ปลอดประสพ สุรัสวดี ในฐานะกำกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขแทนนายกรัฐมนตรีทราบ และส่งเรื่องให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา ซึ่งหากผลการพิจารณาเป็นอย่างไรกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งให้ทราบโดยตรง


เนื้อหาจดหมาย


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๕

เรื่อง การรับรองร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)

เรียน ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

อ้างถึง หนังสือแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา ที่ กพย. ๐๒.๐๒/๑๔๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้กราบเรียน นายกรัฐมนตรี สอบถามความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) และขอให้พิจารณารับรองร่างประราชบัญญัติดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอเรียนว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการสอบถามความคิดเห็นจากหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาลงนามของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ได้นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ในฐานะกำกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขแทนนายกรัฐมนตรีทราบ และส่งเรื่องให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา ซึ่งหากผลการพิจารณาเป็นประการใดกระทรวงสาธารณสุข จะได้แจ้งให้ทราบโดยตรงต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี