search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6512540
การเปิดหน้าเว็บ:9355506
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  อย.เชือดชาเจสัน พบส่วนประกอบไม่ปลอดภัย เสี่ยงเกิดพิษต่อตับ
  07 มิถุนายน 2556
 
 


วันที่: 7 มิถุนายน 2556     
ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์
ลิงค์: www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000068553       อย.ลงดาบผลิตภัณฑ์ชาเจสันวินเทอร์ที หลังพบส่วนประกอบไม่ปลอดภัยในการบริโภค เสี่ยงต่อการเกิดพิษต่อตับ จวกอ้างสรรพคุณเกินจริง รักษามะเร็ง วอน กสทช.ดำเนินการตามกฎหมาย
       
       ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานเฝ้าระวัง และตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด อย.ตรวจพบผลิตภัณฑ์ชาเจสันวินเทอร์ที เลขสารบบอาหาร 10-3-25650-1-0001 นำเข้าเพื่อจำหน่ายโดย บริษัท เอส-คลาส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีส่วนประกอบที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค โดยมีส่วนประกอบของ Special spice, Red clover และ Chaparral ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาหารใหม่ที่ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยด้วยผลการศึกษาความเป็นพิษเรื้อรัง (Chronic toxicity) และผลการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity) เสียก่อน เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพิษต่อตับ จึงอาจไม่ปลอดภัยในการบริโภค
       
       นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังแสดงชนิดของส่วนประกอบไม่ตรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ. 2547 เรื่อง ชาสมุนไพร ซึ่งได้กำหนดบัญชีรายชื่อพืชหรือส่วนต่างๆ ของพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาสมุนไพรไว้จำนวน 18 ชนิด อาทิ ผลมะตูม ดอกคำฝอย ใบหม่อน เห็ดหลินจือ ใบหญ้าหวาน (Stevia) รากชะเอม(Licorice) ช่อดอกและใบอาร์ทิโชก (Artichoke) เป็นต้น แต่สำหรับ Special spice, Red clover และ Chaparral ที่ระบุว่าเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เจสันวินเทอร์ที (ชาสมุนไพร) เลขสารบบอาหาร 10-3-25650-1-0001 นั้น ไม่ได้ถูกกำหนดอยู่ในบัญชีรายชื่อพืชหรือส่วนต่างๆ ของพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาสมุนไพร จึงเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม โดยมีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น ซึ่งมีลักษณะไม่ปลอดภัยในการบริโภค อย.จึงได้ยกเลิกเลขสารบบอาหารที่ 10-3-25650-1-0001 ของผลิตภัณฑ์ชาเจสันวินเทอร์ทีดังกล่าว ดังนั้น ผู้นำเข้าต้องหยุดนำเข้าผลิตภัณฑ์ทันที และให้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ออกจากท้องตลาด และขอให้ร้านค้าที่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่าย เร่งส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้า หากพบว่ายังมีการลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อย. จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด และ อย.ได้แจ้งให้ด่านอาหารและยาทุกด่านเฝ้าระวังไม่ให้ผลิตภัณฑ์เจสันวินเทอร์ที (ชาสมุนไพร)/Jason Winters Tea เลขสารบบอาหาร 10-3-25650-1-0001 เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เพราะขณะนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายแล้ว
       
       รองเลขาธิการ อย.กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้ อย.เคยส่งเรื่องการโฆษณาผิดกฎหมายของผลิตภัณฑ์เจสันวินเทอร์ทีให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำเนินการทางกฎหมายกับสื่อที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเจสันวินเทอร์ทีอย่างผิดกฎหมาย หลังพบโฆษณาอ้างสรรพคุณสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ทางสื่อต่างๆ อาทิ ช่องรายการทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี และทางเว็บไซต์ เป็นต้น
       
       โดย กสทช.ประกาศใช้มาตรการ 3 ถ.กับผู้ประกอบกิจการที่กระทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ได้แก่ ถูกพักใช้ใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และถูกค่าปรับทางปกครอง
       
       รองเลขาธิการ อย.กล่าวในตอนท้ายว่า แม้ว่า อย.ยังคงดำเนินการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ แต่ในส่วนของผู้บริโภคก็ควรปกป้องตนเองด้วย โดยขอให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ก่อนเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆ และอย่าได้หลงเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เช่น อ้างว่าสามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งสิ้น เพราะอาหารไม่ใช่ยา จึงไม่สามารถป้องกัน บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคได้ อีกทั้งยังทำให้ต้องเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ และยังเสียโอกาสในการรักษาโรคอย่างถูกต้องอีกด้วย สำหรับผู้ประกอบการ ขอให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม อย่าได้โฆษณาด้วยวิธีใดๆ ในลักษณะที่เกินความเป็นจริง มิฉะนั้น อย.จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด