search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6557543
การเปิดหน้าเว็บ:9403432
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  คาดเกณฑ์ราคากลางยานอกบัญชีเสร็จก่อน ส.ค.นี้
  10 มิถุนายน 2556
 
 


วันที่: 10 มิถุนายน 2556     
ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์
ลิงค์: www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000069851       ครม.เห็นชอบผลดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ พร้อมตั้งคณะอนุฯพิจารณาราคากลางยาและทบทวนราคากลางยาใหม่ ทั้งในบัญชียาหลักและนอกบัญชี คาดทำหลักเกณฑ์เสร็จก่อน ส.ค.56
       
       วันนี้ (10 มิ.ย.) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายธีรัตน์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ว่า ครม.มีมติเห็นชอบและรับทราบผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาระบบ e-GP เพื่อรองรับการเปิดเผยราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง
       
       สำหรับหลักเกณฑ์ราคากลางยานอกบัญชียาหลักและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราคากลางยา และทบทวนราคากลางยาใหม่ ทั้งในบัญชียาหลักแห่งชาติและนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมทั้งการกำหนดราคากลางของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขันในตลาดยา ซึ่งในเบื้องต้น สธ.กำหนดแผนการดำเนินงานโดยจะกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางยาในกลุ่มยาที่มีการใช้สูงมาประกาศใช้ก่อน สำหรับกลุ่มอื่นจะใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางยา เมื่อปี พ.ศ. 2553 ไปก่อน สำหรับเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักเกณฑ์กำหนดราคากลางยาในบัญชียาหลักและนอกบัญชาหลัก ซึ่งคาดว่าสามารถจัดทำหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนสิงหาคม 2556
       
       ส่วนหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) ได้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และคู่มือการประเมินราคาการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ดิจิตอลคอนเทนต์ (Digital Content) และสื่อสร้างสรรค์ (Animation) โดยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานพัฒนาซอฟต์แวร์ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างได้ ซึ่งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานพัฒนา ซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าว มีโปรแกรมให้หน่วยงานภาครัฐสามารถกรอกข้อมูลตามแนวทางที่กำหนดสามารถทราบ จำนวนเงินที่เป็นราคากลางงานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจาณาของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ก่อนเดือนสิงหาคม 2556 และกำหนดราคากลางการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจาณาแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางการจ้างปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีได้ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป
       
       ด้านมาตรฐานครุภัณฑ์ให้ครอบคลุมรายการครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ สำนักงบประมาณ ได้ดำเนินการปรับปรุงราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้ครอบคลุมรายการครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว 57 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีรายละเอียดรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นจากบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จำนวน 48 รายการ และปัจจุบัน สำนักงบประมาณ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการจัดทำราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้สามารถรายงานผลการจัด ซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน และนอกบัญชีราคามาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และใช้ในการจัดทำงบประมาณของสำนักงบประมาณ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลางของหน่วยงานภาครัฐต่อไป