search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6533854
การเปิดหน้าเว็บ:9378192
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ลงล็อค 5 อรหันต์สรรหาเลขาฯสปสช.ใหม่
  22 สิงหาคม 2559
 
 

ลงล็อค 5 อรหันต์สรรหาเลขาฯสปสช.ใหม่ รมว.สธ.ดึง "รศ.ดร.วรากรณ์"มาช่วย ขณะที่ผู้แทนอปท.ส่ง "ผศ.ภญ.ดร.นิยดา" รับสมัครผู้สนใจ 25 ส.ค.- 16ก.ย.59

          จากกรณีที่คณะกรรมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ดปสช.)มีมติไม่รับรองนพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีตรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เป็นเลขาธิการสปสช.แทนนพ.วินัย สวัสดิวร ที่หมดวาระ ซึ่งมติบอร์ดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสปสช.ใหม่ จำนวน 5 คน โดยให้ประกอบด้วยบุคคลจาก 5 องค์ประกอบ คือ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากวิชาชีพด้านสาธารณสุข และผู้แทนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ทั้งนี้ เปลี่ยนจากผู้แทนจากภาคเอกชนเป็นผู้แทนจากอปท.แทนเนื่องจากบอร์ดสปสช.ในสัดส่วนตัวแทนภาคเอกชนขอสละสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการสรรหานั้น 


            ล่าสุด  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ดสปสช.) กล่าวว่า ขณะได้รายชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสปสช.ครั้งใหม่ครบทั้ง 5 คนแล้ว ประกอบด้วย 1.รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.) เป็นผู้แทนจากรมว.สธ. 2. นายโกวิทย์ มีกรุณา ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  3.ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี  ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ผู้แทนอปท. 4.นางสมศรี วัฒนไพศาล อธิบดีอัยการภาค 7 ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ และ5.นางทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ผู้แทนวิชาชีพด้านสาธารณสุข  จากนี้ตนจะลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาก่อนดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยจะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม- 16 กันยายน 2559


       "ขณะนี้ได้รายชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสปสช.คนใหม่ครบทั้ง 5 คนแล้ว ในส่วนของรศ.ดร.วรากรณ์ที่เป็นแทนจากรมว.สธ.นั้น เพราะท่านเป็นคนกลางที่ดี ส่วนท่านไหนจะเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯทั้ง 5 ท่านจะพิจารณาคัดเลือกกันเอง"ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าว