search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6572185
การเปิดหน้าเว็บ:9418716
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  การเปิดตัวหนังสือ "เขย่าสังคมด้วยปัญหายา”
  05 กันยายน 2561
 
 การเปิดตัวหนังสือ เขย่าสังคมด้วย”ปัญหายา”: พลิกประวัติศาสตร์ 4 ทศวรรษ “กลุ่มศึกษาปัญหายา” (กศย.) จัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารจามจุรีสแควร์

***กำหนดการ

13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

13.15 – 13.25 น. บทกวี ครบรอบ 40 ปี กศย. โดย ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก

13.25 – 14.35 น. เสวนา : เปิดตัวหนังสือ “เขย่าสังคม ด้วยปัญหายา” พลิกประวัติศาสตร์ 4 ทศวรรษ “กลุ่มศึกษาปัญหายา” โดย
  • รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ – ประธานกลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) คนที่ 3, รองประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
  • นพ.วิชัย โชควิวัฒน – ประธานมูลนิธิแพทย์ชนบท
  • นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา – กรรมการ กสทช.
  • วิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ – สื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ FM 96.5 อสมท. และ FM 90.5 กรมการพลังงานทหาร
ดำเนินการ โดย ผศ.ดร.ภญ. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค – ประธานกลุ่มศึกษาปัญหายา คนที่ 7 (ปัจจุบัน), กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.)

14.35 – 15.00 น. สรุปและตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนตามอัธยาศัย