search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6447377
การเปิดหน้าเว็บ:9254608
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  การประชุม ภาคีวิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา 4 ภาค
  21 กุมภาพันธ์ 2565
 
 

การประชุม “ภาคีวิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา 4 ภาค”

จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-16.00 น.


***

กำหนดการ

10.00 - 10.15 น. พิธีเปิด โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

10.15 - 11.15 น. สถานการณ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 

- ภญ.อรพินท์ พุ่มภัทรชาติ โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
- คุณพวงทอง ว่องไว เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ
- ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
- ภก.สัญญา ชัยหาญ เลขานุการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้
- ภก.สันติ โฉมยงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11.15 - 12.00  น. สถานการณ์และการจัดการเชิงระบบ: การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์
 
- รศ.ภญ.ดร.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ภญ.รุจิรา ปัญญา โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
- ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

12.00 - 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น. มองย้อนสะท้อนคิดสถานการณ์....ยาชายแดนประเทศ

- ภก.พงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย 
- ภก.อิ่นแก้ว สิงห์แก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย
- ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
- คุณจุฑา สังขชาติ กรรมการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้
- คุณชุมพล แสงวรรณ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคกลาง

14.00 - 14.45 น. สถานการณ์ยาในผู้สูงอายุ และนวัตกรรมการแก้ไข

- ภญ.อารีวรรณ ทองขุนดำ รองประธานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้
- อ. ภญ. ดร.กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
- ผศ. ดร.สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14.45 - 15.15 น. สะท้อนภาพกัญชาจากพื้นที่สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ 

- ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
- ภญ.วีรยา ถาอุปชิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
- ภก.สันติ โฉมยงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ภญ.สุชีรา วีระดนัยวงศ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

15.15 - 16.00 น. กลไกการดำเนินงานเครือข่ายของแต่ละภาค และแผนในอนาคต 

- รศ.ภญ.ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคกลาง
- ผศ.ภญ.ดร.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคเหนือ
- คุณพวงทอง ว่องไว เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ
- อ.ภญ.ดร.อุษณีย์ วนรรฆมณี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้
- รศ.ภก.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคอีสาน

ดำเนินรายการ: อ.ภก. ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

***