search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6572182
การเปิดหน้าเว็บ:9418713
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  การประชุมและเสวนาเรื่อง ดูแลไตอย่างไรให้มีสุขภาพดี: เมื่อต้องใช้ยา
  07 เมษายน 2566
 
 
การประชุมและเสวนาเรื่อง ดูแลไตอย่างไรให้มีสุขภาพดี: เมื่อต้องใช้ยา

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้อง 317 (จั๊คส์ อัมโยต์) ชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


องค์กรร่วมจัดงาน

- มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส.)

- ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

- สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สวส.)

- มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.)

- ชมรมเภสัชชนบท

***

กำหนดการ

10.00-10.20 ลงทะเบียน

10.20-10.30 กล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี - ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

10.30-10.40 กล่าวเปิดงานแถลงข่าว

โดย นายชาติวุฒิ วังวล - ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ สสส.

10.40-10.50 จำนวนผู้ป่วยโรคไต ค่าใช้จ่าย และแนวโน้มการรักษาในอนาคต

โดย ภก.ไตรเทพ ฟองทอง - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

10.50-11.00 สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคไตในชนบทและวิกฤตการณ์การใช้ยากลุ่มเสี่ยง

โดย ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข - ประธานชมรมเภสัชชนบท

11.00-11.10 โรคไตกับการใช้ยาและประสบการณ์การให้บริการทางเภสัชกรรม

โดย อ.ภก.วีรชัย ไชยจามร - คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.10-11.20 ทุกข์ของผู้ป่วยโรคไต และผลกระทบจากการใช้ยา

โดย นายธนพล ดอกแก้ว - นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย และประธานเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

11.20-11.30 เราจะเพิ่มความตระหนักรู้ของคนไทยเกี่ยวกับโรคไต จากการใช้ยาชุด ยากลุ่มเสี่ยง ได้อย่างไร

โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล - กรรมการแพทยสภา/คณะทำงานสร้างเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภาคประชาชน (สยส.)

11.30-12.00 อภิปรายภาพรวม บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ดำเนินรายการโดย ผศ.ภญ.ดร. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

***