search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6445319
การเปิดหน้าเว็บ:9252389
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ รณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
  01 พฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่นี่
 
 


โดยความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
เรื่อง การรณรงค์เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    กระทรวงสาธารณสุข
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารจามจุรี ๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยความตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในปัจจุบัน  อันเป็นผลสืบเนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันประกอบด้วยคณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันวิจัยสังคม และแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา จึงประสานความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงสาธารณสุข จัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันของทั้ง ๓ หน่วยงาน โดยมุ่งเป้าหมายในการร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะให้ประชาชน บุคลากรสุขภาพได้รับรู้และมีความเข้าใจถึงประเด็นการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในบันทึกความเข้าใจร่วมกันนั้น หน่วยงานทั้ง ๓ จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญขององค์กรมาพัฒนาแนวคิดในการรณรงค์เพื่อให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในระยะที่หนึ่งจะมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสม เพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ทั้งนี้หนึ่งในกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ โครงการจัดประกวดสื่อฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ ใน ๓ สาขา อันได้แก่ การจัดประกวดออกแบบโปสเตอร์แผ่นพับ การจัดประกวดคลิปวีดีโอสั้น และการจัดประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ทั้งนี้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมและส่งผลงานเข้าประกวดได้ โดยรายละเอียดทางโครงการจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป