search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6572120
การเปิดหน้าเว็บ:9418649
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ประชุมวิชาการ
  02 พฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่นี่
 
 


แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) และองค์การอนามัยโลกภายใต้โครงการธรรมาภิบาลระบบยา ร่วมกับ ReAct, Uppsala University, Sweden  จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2 เรื่อง การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยา และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ระยะที่ 2 (2554-2557) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของระบบยา นำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบยาที่เน้นการสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ตลอดจนการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายและโครงการที่ได้รับการ สนับสนุนจาก กพย.

โดยการประชุมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร