search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6557549
การเปิดหน้าเว็บ:9403438
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  กิจกรรมเด่น กพย. 22 เมษายน 2554 – 20 พฤษภาคม 2554
  23 พฤษภาคม 2554
 
 


การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2 เรื่อง การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยา (ร่วมจัดโดย ReAct) และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ระยะที่ 2 (2554-2557) วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ เป็นการประชุมประจำปีครั้งที่ 2 ของกพย.        มีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม 180 คน เพื่อร่วมกันสรุปประเด็นการเรียนรู้ของเครือข่ายและพัฒนาข้อเสนอต่อการทำงาน ของกพย.ในระยะที่ 2 (2554-2557) โดยใช้ข้อเสนอที่ได้จากการประชุมในวันที่ 19 เมษายน 2554 เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณา โดยผลสรุปที่ได้จากการประชุมสอดคล้องกับการประชุมใน ครั้งที่ 1 ดังนี้

1) การที่กพย.ต้องทำหน้าที่ เป็นศูนย์เฝ้าระวังระบบยาที่เข้มแข็ง (Drug System Watchdog) และเครือข่ายจะทำหน้าที่เป็นกลไกในการส่งสัญญาณปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบ ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และเท่าทันสถานการณ์ และมีข้อเสนอเพื่อปรับยุทธศาสตร์ สสส. ดังนี้

“สื่อสารที่หลากหลาย สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เสริมภูมิคุ้มกันที่เท่าทันของชุมชน”

            2) 5 ประเด็นปัญหาสำคัญในระบบยา ที่กพย.ต้องมุ่งพัฒนา นอกจากนี้ มุ่งเน้นการทำงานระดับจังหวัด หรือระดับภาค มากขึ้น

นอก จากนี้กพย.จะได้ร่วมกับเครือข่ายที่จะดำเนินโครงการเพื่อพัฒนารายละเอียดแผน กิจกรรมในระยะถัดไป โดยมีแผนที่จะประชุมเพื่อพัฒนาแผนกิจกรรมเพื่อลดปัญหาการโฆษณายาสู่ประชาชน และ การจัดการปัญหาระบบยาในชุมชน ในระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย.54

 ความก้าวหน้าที่สำคัญของแผนงานฯ

            (9 พ.ค.54) โครงการย่อยของแผนงานฯ ‘โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในอำเภอเชียงแสน’ จัดการประชุม เรื่อง การส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และการดำเนินงานยาปลอดภัยและใช้อย่างสมเหตุผล จังหวัดเชียงราย วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.00 – 16.00 น ณ ห้องโฮงยาไทย ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละโรงพยาบาล และ ผู้จัดการแผนงานฯ ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อ ทิศทางการขับเคลื่อนของแผนงานฯ


            (25 เม.ย.54) การประชุมเสวนาภาคีเครือข่าย “ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง ป้องกันเชื้อดื้อยา เพื่อการรักษาที่ได้ผล” งานวันอนามัยโลกประจำปี พ.ศ. 2554 เพื่อการรณรงค์เสริมสร้างความรู้และตระหนักในการใช้ยาอย่างถูกต้อง และสมเหตุผลในกลุ่มประชาชาชน ทั่วไป โดย แผนงานฯ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 13.00 – 16.30 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม 34 คน แผนงานฯ นำสื่อไปร่วมจัดนิทรรศการ ที่ประชุมได้ แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มยาสัตว์ 2.กลุ่มโรงพยาบาล และ 3.กลุ่มชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมหาแนวทางขับเคลื่อนแก้ปัญหาเชื้อจุลชีพดื้อยา ทั้งในเชิงหลักวิชาการและแนวกิจกรรม

            (3 พ.ค.54) จัดกิจกรรม Meet and Greet และ พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสื่อฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 ผู้เข้าร่วมงาน 45 คน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ร่วมสร้างโอกาสในการพัฒนาความความคิด ทักษะ กับวิทยากรและคณะกรรมการตัดสินผลงาน ผู้เชี่ยวชาญในด้านการสร้างสรรค์สื่อตามชนิดการประกวด ได้แก่ การออกแบบแผ่นพับ โปสเตอร์, คลิปวีดีโอ และเทคนิคการกล่าวสุนทรพจน์ และรับมอบรางวัล โดยมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดสื่อฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 สาขา รวมทั้งสิ้น 20 คน มีผู้ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 คน 


   (16 พ.ค.54) จัดกิจกรรมรณรงค์ยาคุมฉุกเฉินลงในกิจกรรมรับน้อง "แรกพบ สนภท." โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษา 18 สถาบัน จำนวน 900 คน วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

     (2 พ.ค.54) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการ ส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม ครั้งที่ 3/2554วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาผู้เข้าร่วมประชุม 14 คน ที่ประชุมได้พิจารณา ร่างเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาฯ และเห็นชอบกับร่างแนวทางการจัดตั้งกองทุนพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางการ แพทย์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามที่คณะทำงานย่อยเสนอ และให้มีการนำเสนอการจัดตั้งกองทุนฯ ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล บรรจุเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2559 ต่อไป

            (19 พ.ค.54) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ครั้งที่ 17-2/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

          

 กิจกรรมสำคัญที่จะจัดในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2554


            (31 พ.ค. – 1 มิ.ย.54) ประชุมเพื่อพัฒนาแผนกิจกรรมเพื่อการจัดการปัญหาระบบยาในชุมชน


            (31 พ.ค.54) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานรณรงค์นโยบายแห่งชาติด้านยาและบัญชียาหลักแห่งชาติ (ครบรอบ 30 ปี) พร้อมร่วมงานอายุครบ 100 ปี ของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อรณรงค์ในเรื่องนโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติ ในวาระที่ครบรอบ 30 ปีในกลุ่มผู้เข้าประชุม


            (28 มิ.ย.54) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ครั้งที่ 18-3/2554 ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย