search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6557548
การเปิดหน้าเว็บ:9403437
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  พิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ 2
  29 ธันวาคม 2553
 
 


ดร.สุภาภรณ์  ปิติพร


มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส.) ร่วมกับแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) และ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” พ.ศ. 2553
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมที่ ได้รับการคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2553 โดยจะจัดงานประกาศเกียรติคุณเภสัชกรที่ได้รับรางวัลนี้ ในวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี   โดยในปีนี้จัดร่วมกับงานเสวนา อาศรมความคิดระบบยา เรื่อง “นโยบายแห่งชาติด้านยา: ทิศทางการพึ่งตนเองด้านยาของประเทศ”  

เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์  ปิติพร เป็นเภสัชกรคนที่สองที่ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมของมูลนิธิ เภสัชศาสตร์เพื่อสังคม เนื่องจากมีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพสังคมอย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่ง วิชาชีพเภสัชกรรม 

ในงานยังมีการเสวนาในสองประเด็นหลัก คือ "บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบัน อานุภาคของต้นไม้ ใบหญ้าและยาสมุนไพร และความรู้" กล่าวนำโดย นพ.มงคล  ณ สงขลา และปาฐกถาโดยผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้

ประเด็นการเสวนาตอน ที่สองเรื่อง "นโยบายแห่งชาติด้านยา ที่มุ่งเน้นการพึ่งตนเองของประเทศ"  โดย นพ.ประพจน์ เภตรากาศ, ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์  นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล และนายกสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ที่มองการใช้ทรัพยากรของประเทศ และอุปสรรคของการพึ่งตนเอง ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญา ความเชื่อผิดๆของประชาชน และการพัฒนาประเทศที่อาจมีการหลงประเด็น ทั้งนี้นโยบายควรคำนึงถึงการจัดให้มีโครงสร้างการบริหารนโยบายแห่งชาติด้าน ยาที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลาง การมียาที่ดีมีคุณภาพ ด้านการเข้าถึงยา การใช้ยาที่เหมาะสม ความอยู่รอดของอุตสาหกรรมในประเทศ โดยงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 74 คน